Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.18474775404E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E11   1.372380618E11   41.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.34E11   1.11193959258E11   41.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1855.9494    
PE dự kiến   7.705    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A