Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.430856348933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.28E11   1.4257155914666666E11   83.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.02E11   1.1416637782933333E11   83.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1412.3758    
P/E dự kiến   14.1605    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A