Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.03740673472E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E11   1.41068884236E11   21.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.34E11   1.15452321092E11   21.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1855.9494    
P/E dự kiến   9.052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A