Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.18474775404E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E11   1.36960030804E11   41.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.34E11   1.10915928262E11   41.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1855.9494    
P/E dự kiến   8.9442    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A