Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   523,709,944,370   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   164,000,000,000   122,229,561,740   74.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   134,000,000,000   103,256,797,831   77.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,855.95    
PE dự kiến   6.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A