Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,800,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   960    
P/E dự kiến   8.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A