Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.7E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1140.0    
P/E dự kiến   6.5789    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A