Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3840853328175E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.938495262369E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.025E12   1.559024799427E12   152.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1462.4338    
P/E dự kiến   58.8061    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A