Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   28,987,003,991,580   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,305,805,135,275   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,050,000,000,000   1,040,870,030,673   99.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,498.1    
PE dự kiến   60.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A