Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,005,000,000,000   1,533,492,906,778   76.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,476.92    
P/E dự kiến   46.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.01%