Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7866912520168E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4217261462226667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.05E12   1.132597917592E12   80.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1498.1029    
PE dự kiến   62.746    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A