Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0280224432348E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.895834983984E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.025E12   1.487476286608E12   36.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1506.3086    
P/E dự kiến   38.372    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A