Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2548706074730668E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0480876336866667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.025E12   1.6456747034466667E12   120.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1506.3086    
P/E dự kiến   47.799    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A