Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   189,837,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,160,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   127.06    
P/E dự kiến   12.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A