Công ty cổ phần Thoát nước và Phát triển khoa học công nghệ Việt (BUD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BUD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.51E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4308.1312    
PE dự kiến   2.298    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A