Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.4148238743E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   2.12287949E10   64.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.7401150214E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.8205    
PE dự kiến   12.1181    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A