Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.38218E11   4.6008782126E11   26.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2957522964E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1586E10   1.0776533336E10   23.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.8205    
P/E dự kiến   12.8452    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A