Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.91087745065E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   1.4886908652E10   53.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E10   1.188192527E10   53.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   897.3424    
PE dự kiến   18.3876    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A