Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.00600945556E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   2.8082179536E10   75.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E10   2.2417344548E10   75.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   897.3424    
PE dự kiến   51.9311    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A