Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E9   2.058032236E9   8.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.07368E9   1.612569788E9   7.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1409.3556    
P/E dự kiến   9.5079    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A