Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4E9   5.114528776E9   39.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.07368E9   4.04389502E9   39.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1409.3556    
P/E dự kiến   4.3992    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A