Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.70819382026E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   4.4013661264E10   62.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.4637326804E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2951.0062    
P/E dự kiến   12.572    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A