Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0315E12   3.24847985566E12   107.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E11   1.31684286853E11   94.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1283.7419    
P/E dự kiến   6.9329    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A