Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8209E10   -7.1614544696E10   -20.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0567E10   -7.1614544696E10   -25.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   588.2457    
P/E dự kiến   8.6698    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.098%