Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,031,500,000,000   3,188,125,639,576   78.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   140,000,000,000   118,262,152,546.67   63.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,283.74    
P/E dự kiến   7.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A