Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8209E10   4.2472699104E10   48.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0567E10   1.9573064295E10   27.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   588.2457    
PE dự kiến   7.3099    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A