Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.158985521056E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.51E11   1.4232647024E10   4.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.107059565E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1283.7419    
P/E dự kiến   6.3097    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A