Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.85365E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.23141E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1206.1676    
PE dự kiến   6.4668    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A