Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.05683E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   750.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.8    
P/E dự kiến   7.7352    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A