Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.74619820628E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.879E10   -1.8322576026E11   -51.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.8322576026E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   993.2612    
P/E dự kiến   13.1889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A