Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.52162454718E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.47557364148E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6833E10   4.37929015512E11   126.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1435.5979    
P/E dự kiến   8.0106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A