Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.129912E12   7.7022602178E11   18.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06263E11   -6.6857116296E10   -31.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.501E10   -6.6857116296E10   -39.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1405.4585    
P/E dự kiến   8.3247    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0855%