Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.129912E12   9.792313460186666E11   34.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06263E11   -5.0751937901333336E10   -35.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.501E10   -6.7715770910666664E10   -59.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1405.4585    
P/E dự kiến   8.1824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.087%