Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60,078,000,000   59,329,889,785.33   74.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   993.26    
P/E dự kiến   13.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A