Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.129912E12   1.713977165775E12   80.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06263E11   1.12864086388E11   106.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.501E10   9.6020713193E10   112.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1405.4585    
P/E dự kiến   8.1824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A