Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,464,826,364,414   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   153,434,714,020   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   89,600,000,000   101,330,483,598   56.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,481.34    
PE dự kiến   9.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A