Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.579327979114E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.88411089164E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6833E10   2.32029898258E11   133.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1435.5979    
PE dự kiến   8.7072    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A