Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (BTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7605E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0084E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   684.2308    
PE dự kiến   12.5689    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A