Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (BTG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1344.5378    
P/E dự kiến   4.165    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A