Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (BTG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4688681314E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.176002816E9   39.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E9   9.12378988E8   38.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1008.4034    
PE dự kiến   5.5533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A