Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (BTB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7824E11   1.4624333086533334E11   61.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.05E9   3.0113463466666665E9   37.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.0113463466666665E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A