Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BT6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.877496013546666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.188388302666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.52E10   6.550710642666667E9   19.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   765.8292    
PE dự kiến   2.4888    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A