Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.5E10   5.5931367156E10   76.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   2.078537792E9   86.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E9   1.663825308E9   86.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
PE dự kiến   29.5625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A