Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.5E10   1.7911079052E10   8.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   7.52229792E8   10.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E9   5.90103832E8   10.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
P/E dự kiến   7.7917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A