Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.5E10   4.1646540788E10   37.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   1.203745008E9   33.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E9   9.65076006E8   33.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
P/E dự kiến   16.0417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A