Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1E10   3.5641543768E10   34.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   1.10559149E9   30.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E9   8.872376E8   30.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
P/E dự kiến   9.3194    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A