Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   5.0244976444E10   100.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E9   1.903917283E9   90.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.68E9   1.516645982E9   90.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1527.2727    
P/E dự kiến   8.8393    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A