Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   50,000,000,000   53,050,706,200   79.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,100,000,000   2,200,671,682.67   78.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,680,000,000   1,756,796,545.33   78.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,527.27    
P/E dự kiến   7.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%