Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1E10   5.973293386E10   87.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   2.197551208E9   91.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E9   1.7617280773333333E9   91.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
P/E dự kiến   9.9306    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A