Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   5.30507062E10   79.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E9   2.2006716826666665E9   78.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.68E9   1.7567965453333333E9   78.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1527.2727    
P/E dự kiến   8.1845    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.096%