Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1E10   5.3067435712E10   104.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E9   1.769540591E9   98.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E9   1.413807146E9   98.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1309.0909    
P/E dự kiến   8.0972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A