Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.19441576769694E14   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.663E12   7.194762502444E12   98.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.48E12   6.826124625256E12   98.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1122.3998    
PE dự kiến   13.6128    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A