Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.18611641105208E14   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.663E12   3.3680020094626665E12   68.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.48E12   3.203774657716E12   69.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1122.3998    
PE dự kiến   11.7578    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A