Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   125,157,940,031   175,468,321,324   35.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   115,771,094,528   162,076,725,368   35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,572.69    
PE dự kiến   9.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A