Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.3390394275E10   9.5300860776E10   97.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.7886114704E10   8.784297996666667E10   97.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1508.5803    
PE dự kiến   12.5946    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A