Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.79104046019E11   5.10204559578E11   53.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6171821147E10   4.0206655486E10   76.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4208934561E10   3.711216536E10   76.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1936.7148    
PE dự kiến   10.2147    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A