Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.79104046019E11   5.172835934613333E11   80.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6171821147E10   4.3844827730666664E10   125.65
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4208934561E10   4.0504172574666664E10   125.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1936.7148    
PE dự kiến   9.8104    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A