Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.67883881395E11   4.289721545293333E11   87.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6940461688E10   2.7863083090666668E10   123.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1355.2369    
P/E dự kiến   31.165    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A