Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.74586813447E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7165178267E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4377789897E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2750.2232    
P/E dự kiến   8.6902    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A