Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   510,897,736,205   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,310,333,493   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   31,682,833,481   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,534.63    
PE dự kiến   6.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A