Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.9555156279E11   5.46505195498E11   55.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7582117594E10   6.3746641762E10   66.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4013458775E10   5.896564363E10   66.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3521.0767    
P/E dự kiến   6.7309    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A