Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.74586813447E11   3.64666081164E11   19.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7165178267E10   2.9964786372E10   20.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4377789897E10   2.7717427396E10   20.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2750.2232    
P/E dự kiến   8.8356    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A