Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   367,883,881,395   428,972,154,529.33   87.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,940,461,688   27,863,083,090.67   123.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,355.24    
P/E dự kiến   24.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A