Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8683635578E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8302824092E10   5.8131831904E10   37.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.5430112285E10   5.3771944512E10   37.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2834.409    
P/E dự kiến   9.4284    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A