Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.9555156279E11   4.8683635578E11   24.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7582117594E10   5.8131831904E10   30.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4013458775E10   5.3771944512E10   30.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3521.0767    
P/E dự kiến   7.3841    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A