Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.321886444906666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8966375312E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.939E10   3.1173100250666668E10   79.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   653.1111    
PE dự kiến   16.8425    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A