Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.2305009827E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.5353725246E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.939E10   2.8282980198E10   48.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   653.1111    
P/E dự kiến   22.967    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A