Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.3925E11   6.38340240732E11   43.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.853E10   5.2790326136E10   29.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4918.3333    
PE dự kiến   5.937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A