Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.10305717284E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6779E10   8.180037428E9   12.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.544029944E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   160.0    
P/E dự kiến   62.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A