Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.8552975878E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6779E10   1.1885799894E10   35.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.402603892E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   160.0    
PE dự kiến   62.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A