Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (BSD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   291,417,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,881,500,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,907,600,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,635.87    
PE dự kiến   13.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A