Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E10   5.4953609897333336E10   164.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   2.135850444E9   80.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   580.8566    
P/E dự kiến   35.2927    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A