Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.52410262824E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.8185E10   9.258297026E10   70.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5275E10   7.803480529066667E10   68.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   758.0    
PE dự kiến   9.8945    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A