Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3479E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.7157E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   419.1733    
PE dự kiến   26.0036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A