Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.03655955824E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.141E10   4.1061630324E10   49.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6564E10   3.2763926284E10   98.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1338.5054    
PE dự kiến   6.3429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A