Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.03001410364E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.141E10   4.1115495672E10   49.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6564E10   3.2936492392E10   99.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1338.5054    
P/E dự kiến   6.5297    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A