Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.12603102232E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0705E10   2.1476059356E10   77.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6564E10   1.7146408234666666E10   77.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1338.5054    
PE dự kiến   6.8061    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A