Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.23004652546E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1027E10   1.9167594134E10   45.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6821E10   1.5252357876E10   45.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1359.2731    
P/E dự kiến   8.019    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A