Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.19015927114E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8024E10   1.8670202346E10   103.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4418E10   1.4877035338E10   103.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1165.0912    
P/E dự kiến   8.4972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A