Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1333675663333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1027E10   1.8729332648E10   66.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6821E10   1.4936208816E10   66.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1359.2731    
P/E dự kiến   7.6511    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A