Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0407E10   2.7709817591E10   135.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.63256E10   2.2882600391E10   140.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1319.2407    
P/E dự kiến   8.3381    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A