Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,407,000,000   21,707,874,814.67   79.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,325,600,000   17,070,382,596   78.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,319.24    
P/E dự kiến   8.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A