Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.021E11   6.4328253038E10   31.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.546E9   -8.699221562E9   -170.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.887E9   -8.699221562E9   -230.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   325.3448    
P/E dự kiến   19.9788    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A