Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.021E11   7.6223982382E10   74.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.546E9   -1.950691875E9   -76.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.887E9   -1.950691875E9   -103.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   325.3448    
PE dự kiến   15.3683    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A