Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.021E11   7.706154254133333E10   56.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.546E9   -3.217036888E9   -94.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.887E9   -3.217036888E9   -127.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   325.3448    
PE dự kiến   15.3683    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A