Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.4204640721E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6031E10   1.587631625E10   49.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2654263666E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2141.0139    
P/E dự kiến   6.3054    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A