Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.33E12   3.304853407844E12   74.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E11   8.84357459352E11   110.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   8301.0507    
P/E dự kiến   16.7449    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A