Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,330,000,000,000   3,198,203,128,940   48.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   600,000,000,000   849,186,884,128   70.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   8,301.05    
P/E dự kiến   16.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.01%