Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.474408898684E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   5.6029983736E11   40.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.56044027084E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10554.4425    
P/E dự kiến   17.8598    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A