Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.896E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1416.7273    
P/E dự kiến   5.8586    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A