Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,090,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,470,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,411.67    
P/E dự kiến   5.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A