Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.190014284428E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   2.71873097284E11   97.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   2.1975354991333334E11   95.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1882.7849    
PE dự kiến   11.9504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A