Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.206050178956E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   3.36364174692E11   40.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   2.71558288524E11   39.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1882.7849    
P/E dự kiến   14.9778    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A