Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8572417457093335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.98E11   2.37776218208E11   90.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.628E11   1.92716240436E11   88.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1782.0778    
P/E dự kiến   19.9767    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A