Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.772317593498E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.98E11   2.22248084298E11   56.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.628E11   1.83685012232E11   56.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1782.0778    
P/E dự kiến   16.6379    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A