Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.256104342634E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   3.32085177178E11   79.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   2.67505800054E11   77.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1882.7849    
P/E dự kiến   10.0118    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A