Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.953347321059E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.98E11   1.94417920937E11   98.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.628E11   1.5922649145E11   97.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1782.0778    
P/E dự kiến   17.7882    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A