Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.795452614933333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E10   1.3351013465333334E10   61.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31E10   1.0799570004E10   61.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1057.0799    
PE dự kiến   13.4332    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A