Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.383525806E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E10   1.1030631368E10   16.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31E10   8.660733892E9   16.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1057.0799    
P/E dự kiến   13.0548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A