Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   100,680,000,000   103,335,840,541.33   76.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,000,000,000   12,073,155,744   129.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,000,000,000   9,699,324,894.67   121.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   484.16    
P/E dự kiến   29.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%