Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0068E11   1.0333584054133333E11   76.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.2073155744E10   129.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   9.699324894666666E9   121.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   484.1587    
P/E dự kiến   30.9816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A