Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0068E11   1.09801335798E11   109.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.1977388077E10   171.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   9.533544525E9   158.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   484.1587    
P/E dự kiến   45.7495    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A