Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3223865113E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64E10   1.6873450906E10   102.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31E10   1.34673805E10   102.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1057.0799    
PE dự kiến   13.5278    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A