Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.231608078E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8304E10   1.1603262125333333E11   180.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.282609700266667E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0021    
PE dự kiến   26.0206    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A