Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.661962827506666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   8.405612394533333E10   350.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   6.7204639022666664E10   350.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0021    
P/E dự kiến   29.1664    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A