Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.96284639785E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   3.8162158209E10   212.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   3.0373338886E10   210.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0021    
P/E dự kiến   26.2123    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A