Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   828,175,716,983   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   48,304,000,000   49,229,976,574   101.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   38,691,654,437   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240    
PE dự kiến   26.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A