Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.44690544342E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   8.542944094E9   47.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E9   8.542944094E9   59.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   685.7143    
P/E dự kiến   6.2708    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A