Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.89157035446E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   1.563815324E9   17.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2E9   1.563815324E9   21.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   685.7143    
PE dự kiến   4.8125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A