Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.30554505444E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   7.416122353333333E9   61.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E9   7.416122353333333E9   77.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   685.7143    
P/E dự kiến   5.5417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A