Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   879,843,339,919   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2,525,814,160   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,000,000,000   2,525,814,160   28.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.14    
P/E dự kiến   4.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A