Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.79843339919E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.52581416E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E9   2.52581416E9   28.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.1429    
P/E dự kiến   5.1333    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A