Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.88121149948E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.1336250706666666E10   42.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   1.0030028216E10   48.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1329.0477    
P/E dự kiến   6.3203    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.119%