Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.80688731152E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.17E10   -4.652991886E9   -39.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.36E9   -9.121097994E9   -97.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.4286    
PE dự kiến   11.4117    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A