Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.10808178892E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.6177122564E10   20.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   1.4860348656E10   23.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1329.0477    
P/E dự kiến   5.1164    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1471%