Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2982840185066667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.19E10   4.665766450666667E9   15.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.71E10   3.5732621893333335E9   15.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1456.8407    
P/E dự kiến   4.8736    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A