Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9092056994E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   9.818482934E9   24.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   9.103233932E9   29.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1329.0477    
P/E dự kiến   6.1698    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.122%