Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9092056994E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.3591248274E10   33.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   1.1819786432E10   37.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1329.0477    
P/E dự kiến   4.665    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1613%