Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   95,261,185,890   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,900,000,000   661,767,154   1.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,100,000,000   290,387,266   0.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,456.84    
P/E dự kiến   5.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A