Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.19317950372E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.17E10   7.91115846E9   50.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.36E9   1.9536836493333333E9   15.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.4286    
PE dự kiến   11.4117    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A