Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.54082535912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.19E10   3.897453986E9   17.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.71E10   4.453179699E9   26.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1456.8407    
P/E dự kiến   4.1871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A