Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.01275414396E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.17E10   1.9470983916E10   41.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.36E9   1.5576787132E10   41.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.4286    
P/E dự kiến   9.7814    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A