Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0076817488E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.163469944E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   4.968847116E9   8.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   260.0555    
P/E dự kiến   13.8432    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A