Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0925253149E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.717483411E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E10   1.53807599E9   10.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   260.0555    
P/E dự kiến   2.3072    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A