Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.7005509935E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.434195931E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E10   3.443341088E9   11.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   520.111    
PE dự kiến   1.5381    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A