Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.3314214008E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.37621385E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E10   5.04004568E9   8.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   520.111    
P/E dự kiến   1.7304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A