Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.328359007104E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.86E11   2.06631057636E11   27.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.77188327924E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   974.6715    
P/E dự kiến   21.8535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A