Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.16304986E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   -1.1198892184E10   -223.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.1198892184E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   15467.3736    
P/E dự kiến   0.2651    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A