Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.94E12   4.316816752812E12   82.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E11   2.773897751266667E11   69.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.4771483833333334E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   491.3861    
P/E dự kiến   28.9996    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A