Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,642,720,000,000   2,601,843,934,149   98.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   82,200,000,000   104,344,474,836   126.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   63,640,000,000   81,780,415,530   128.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   491.39    
P/E dự kiến   35.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A