Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.64272E12   2.601843934149E12   98.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.22E10   1.04344474836E11   126.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.364E10   8.178041553E10   128.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   491.3861    
P/E dự kiến   29.4066    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A