Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.406E12   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.325E12   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   471169.3388    
P/E dự kiến   0.0233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A