Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4298056135376E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.911E11   2.176011962604E12   54.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.486E11   1.609067043012E12   47.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3660.9146    
P/E dự kiến   35.3488    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A