Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.866356E12   8.451575426558E12   47.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0011E12   8.20814102198E11   41.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.086E11   6.5203860359E11   40.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3488.352    
P/E dự kiến   30.7022    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A