Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.866356E12   9.604163642645334E12   81.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0011E12   1.0795430057293334E12   80.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.086E11   8.331495624786666E11   77.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3488.352    
P/E dự kiến   42.4269    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A