Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.675279275926E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0018E12   8.25789898922E11   41.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.114E11   6.63775895488E11   40.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3500.4314    
PE dự kiến   23.9113    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A