Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.866356E12   5.099292917944E12   14.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0011E12   5.42415826232E11   13.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.086E11   4.91263196196E11   15.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3488.352    
P/E dự kiến   24.0515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A