Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4593829400812E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.911E11   1.160945152936E12   58.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.486E11   7.66868159388E11   45.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3660.9146    
P/E dự kiến   22.2076    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A