Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,850,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,433,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   318.44    
P/E dự kiến   7.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A