Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.85E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.433E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   318.4444    
PE dự kiến   6.2805    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A