Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.6375E11   3.058766011026667E11   63.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.998E10   4.8858381281333336E10   91.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   605.7576    
PE dự kiến   28.8894    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A