Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.6375E11   1.63899436034E11   22.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.998E10   -9.4492739256E10   -118.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   605.7576    
P/E dự kiến   22.1211    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A