Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   6.343278354E9   39.65
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.4E9   4.904788882E9   38.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   352.6278    
PE dự kiến   28.3585    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A