Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.2E10   7.6222905046E10   52.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.335E9   7.908710334E9   62.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.068E9   6.318968268E9   62.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1689.3333    
P/E dự kiến   25.1579    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A