Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.2E10   9.2402467032E10   96.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.335E9   1.0442544726666666E10   123.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.068E9   8.34769068E9   123.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1689.3333    
PE dự kiến   11.839    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A