Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.2E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.335E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.068E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1689.3333    
P/E dự kiến   20.7182    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A