Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   79,127,210,420   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,940,000,000   6,751,725,549.33   85.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,750,000,000   5,407,853,085.33   85.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,583.33    
P/E dự kiến   23.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%