Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BED năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.2E10   3.4492748428E10   11.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.335E9   5.940385828E9   23.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.068E9   4.740308664E9   23.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1689.3333    
P/E dự kiến   18.4688    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A