Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.72203163234E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   1.9022148944E10   111.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.5192759156E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   350.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A