Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.48966973352E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.01568960384E11   70.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.76E10   8.1148433746E10   70.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1492.4058    
P/E dự kiến   7.1026    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A