Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.89155215262E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.19220393198E11   82.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.76E10   9.5168642344E10   82.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1492.4058    
PE dự kiến   9.7159    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A