Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.95514354479E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.24812226612E11   173.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.76E10   9.9789006824E10   173.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1492.4058    
PE dự kiến   7.2366    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A