CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   1.385167384754E12   49.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.60892736586E11   107.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.27414892904E11   106.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5000.0    
P/E dự kiến   6.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A