CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   1.318907238132E12   23.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.50302305656E11   50.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.20241844524E11   50.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5000.0    
P/E dự kiến   5.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A