CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E12   1.365503096456E12   48.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.73698094308E11   115.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.38104884036E11   115.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5000.0    
PE dự kiến   7.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A