CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2131249438986667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   9.257854880666667E10   126.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4E10   7.349111734266667E10   125.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3666.6667    
P/E dự kiến   7.3636    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A