CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.6034903902E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   5.438132144E10   24.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.4E10   4.331229502E10   24.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3666.6667    
P/E dự kiến   8.1818    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A